کلیدواژه‌ها = دوره‌ی صفوی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل عناصر بصری قالیچه جانمازی صفوی ‌براساس آرا ژرار ژنت

دوره 14، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 68-83

افسانه قانی؛ فاطمه مهرابی