نویسنده = ���������� ���������� ����������
تحلیل ریخت‌شناسانه مشربه‌های سفالی دوره میانی اسلامی کاشان

دوره 14، شماره 51، مهر 1398، صفحه 65-81

10.22070/negareh.2019.3736.2002

مهرنوش شفیعی سرارودی؛ محدثه مالکی مقدم