نویسنده = ���������������� ������ �������������� ��������
بازتاب باورهای مرتبط با آب در آثار هنری ایلامیان

دوره 7، شماره 21، فروردین 1391، صفحه 85-94

مریم ابراهیمی پور فرسنگی؛ احمد نادعلیان