نویسنده = ������������ �������� ����������
بررسی نقوش و سیر تحول آن‌ها در تخت‌های ایرانی دوران باستان

دوره 15، شماره 53، فروردین 1399، صفحه 115-133

10.22070/negareh.2020.1175

سیده مطهره موسوی؛ حسنعلی پورمند؛ لیلا کریمی فرد