نویسنده = ������������ ����������
شناسایی نمونه پیکره‏‌های انگلیسی در نگارگری مکتب اصفهان

دوره 14، شماره 49، فروردین 1398، صفحه 115-127

10.22070/negareh.2019.962

شهناز امینی؛ اصغر جوانی؛ مجیدرضا مقنی پور