نویسنده = ������������ ���������� ��������������
تبیین فرآیند مشارکت نقاشان معاصر ایران در حراجی‌ها

دوره 13، شماره 46، تیر 1397، صفحه 86-100

10.22070/negareh.2018.779

مرضیه السادات حسینی؛ اصغر جوانی؛ رسول بیدرام