نویسنده = �������������� �������������������� ����������������
بررسی تحلیلی تأثیر مضامین و نقش مایه‌های فلزکاری ساسانی بر فلزکاری آل بویه

دوره 14، شماره 50، تیر 1398، صفحه 18-37

10.22070/negareh.2019.4185.2128

ابوالفضل صادقپور فیروزآباد؛ سیدمحمود میرعزیزی