نویسنده = ������ �������� ��������
تجلی عدد چهار در نقوش سفالینه‌های پیش از تاریخ در ایران

دوره 13، شماره 45، اردیبهشت 1397، صفحه 52-71

10.22070/negareh.2018.707

مهرنوش شفیعی سرارودی؛ مهسا حسن نسب