نویسنده = ������������ ��������
عوامل مؤثر در پیدایی نقوش قالی خشتی چالِش تُر

دوره 10، شماره 33، فروردین 1394، صفحه 50-65

10.22070/negareh.2015.206

اضعر جوانی؛ اصغر ایزدی جیران؛ افسانه قانی