نویسنده = محمدصادق میرزاابوالقاسمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شیوۀ ساخت و گُل‌بندی در خاتم گره پنج

دوره 13، شماره 47، پاییز 1397، صفحه 82-93

مریم اکبرزاده؛ محمدصادق میرزاابوالقاسمی


2. کتیبه‌نگاری الوان: ویژگی‌های تاریخی و هنری کتیبۀ سردر مدرسۀ خان

دوره 9، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 54-64

محمدصادق میرزاابوالقاسمی