نویسنده = شهلا آخوندی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیرتحول چهره‌نگاری در نگارگری ایران تا انتهای دورۀ صفوی

دوره 7، شماره 24، زمستان 1391، صفحه 15-36

محمدکاظم حسنوند؛ شهلا آخوندی